Všeobecné obchodné podmienky

Platné od 15.9.2018

1. Základné ustanovenia

1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „všeobecné podmienky“) upravujú vzťahy pri poskytovaní práva na užívanie služby Shoptec a ďalších súvisiacich služieb poskytovaných poskytovateľom objednávateľovi.

1.2. Poskytovateľom služby Shoptec je spoločnosť Webtec, s.r.o., so sídlom Tylova 1046/27, 831 04 Bratislava, IČO: 45580090, IČ DPH: SK2023051811, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 65645/B .

1.3. Objednávateľom služby Shoptec je právnická osoba, ktorá si prostredníctvom objednávky objedná u poskytovateľa službu Shoptec.

1.4. Ustanovenia všeobecných podmienok sú záväzné pre celý záväzkový vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom a objednávateľ a poskytovateľ sú povinní dodržiavať pravidlá v nich ustanovené.

2. Definícia pojmov

2.1. Popri termínoch definovaných v iných častiach týchto všeobecných podmienok majú nasledovné termíny tu vyjadrený význam, ktorý platí pri použití daných pojmov rovnako v jednotnom aj v množnom čísle a v akomkoľvek gramatickom tvare:

2.2. Služba Shoptec – dielo poskytovateľa v podobe softvérového produktu, ktorým je internetový obchod slúžiaci objednávateľovi na obchodovanie v prostredí internetu bez obmedzení, pokiaľ ide o druh obchodovaného tovaru alebo služieb, pri splnení podmienok uvedených v týchto všeobecných podmienkach, a na ktorý bolo poskytnuté oprávnenie na jeho užívanie v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto všeobecných podmienkach (ďalej len ako „služba“).

2.3. Prídavný modul služby – rozšírenie základnej funkcie služby o ceny uverejnené v cenníku.

2.4. Licenčný produkt – softvér, vrátane služby, grafiky, správy a ďalší obsah, ktorý podlieha autorským právam v súlade s právom Slovenskej republiky, ktorý bude poskytnutý objednávateľovi na jeho žiadosť.

2.5. Obsah – textové/obrazové/video/fotografické/informačno-grafické produkty, ktoré sú predmetom služieb poskytovaných poskytovateľom v súvislosti s prevádzkou a použitím služby Shoptec.

2.6. Cenník – je umiestnený na stránke https://shoptec.sk, kde sú podrobne rozdelené jednotlivé Programy a kde je vysvetlené, akými funkciami a cenami sa odlišujú.

2.7. Cena – cena určená na základe cenníka za poskytovanie služby Shoptec a prídavných modulov služby.

2.8. Služby – službami sa rozumejú súvisiace služby a voliteľné služby.

2.8.1.Súvisiace služby – služby spojené s užívaním služby, a to implementácia, hosting a postimplementačná podpora.

2.8.2.Voliteľné služby – služby poskytované objednávateľovi, najmä zaškolenie v ovládaní služby, marketingové služby, grafické služby a iné.

2.9. Program – je množina služieb špecifikovaná v cenníku služieb, ktorý je uvedený na stránke https://shoptec.sk. Od objednávateľom zvoleného programu závisí cena služby.

2.10. Server Poskytovateľa – hardvérové zariadenie vo vlastníctve alebo prenájme poskytovateľa pripojené k nosnej sieti internetu pre poskytovanie hosting služby.

2.11. Helpdesk – je informačný systém poskytovateľa, ktorý slúži na vzájomnú komunikáciu s objednávateľom. Je umiestnený na stránke https://helpdesk.shoptec.sk.

2.12. Technické parametre podľa zvoleného Programu v Cenníku sú nasledovné:

Program Start

Program Optimal

Program Platinum

Cena prenájmu (bez DPH)

25 € / mesiac

65 € / mesiac

109 € / mesiac

Počet variantov produktov

Do 300

Do 3 000

Do 30 000

Počet kategórií

Do 1 000

Do 2 000

Do 5 000

Diskový priestor súborov

1 GB

3 GB

5 GB

Diskový priestor e-mailových schránok

1 GB

3 GB

5 GB

Počet e-mailových schránok

1

5

15

Max. počet e-mailov

1000

2 500

5 000

Počet užívateľov v administrácií

1

3

Neobmedzene

Postimplementačná podpora

Áno

Áno

Áno

Prenos dát

40 GB / mesiac

80 GB / mesiac

160 GB / mesiac

Úmerná návštevnosť

Do 10 000 / deň

Do 20 000 / deň

Do 40 000 / deň

3. Spôsob objednávania a vznik zmluvného vzťahu

3.1. Služba Shoptec a s ňou súvisiace služby sa objednávajú prostredníctvom on-line objednávky umiestnenej na internetovej stránke https://shoptec.sk.

3.2. Pred záväzným objednaním služby má objednávateľ možnosť využívať 14-dňovú demo verziu vybranej služby Shoptec zadarmo.

3.3. Ak po uplynutí doby podľa bodu 3.2 dôjde k zaplateniu ceny za službu určenej podľa platného cenníka, postupuje sa ďalej podľa bodu 3.6 a nasl. týchto všeobecných podmienok, inak sa demo verzia vypne a objednávateľ stráca právo na bezplatné užívanie demo verzie.

3.4. Záväzkový vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom, predmetom ktorého je udeleniu súhlasu poskytovateľom na používanie diela a užívanie služby (ďalej ako „e-shop“) objednávateľovi, vzniká okamihom akceptácie objednávky objednávateľa podľa bodu 3.1, o čom poskytovateľ informuje objednávateľa formou e-mailu v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky. Akceptáciou sa na účely bodu 3.4 prvej vety rozumie aj vystavenie zálohovej faktúry poskytovateľom a jej odoslanie objednávateľovi.

3.5. Ak objednávka obsahuje žiadosť objednávateľa, ktorú poskytovateľ nemôže splniť, zašle sa objednávateľovi návrh novej možnej objednávky, ktorá bude účelom najbližšia pôvodnej objednávke, pričom si poskytovateľ spolu s návrhom novej objednávky vyžiada stanovisko objednávateľa, ktoré je objednávateľ povinný zaslať poskytovateľovi v lehote 10 dní odo dňa doručenia nového návrhu objednávky, v opačnom prípade poskytovateľ nie je viazaný novým návrhom. Záväzkový vzťah z nového návrhu objednávky vzniká až okamihom prijatia takéhoto návrhu objednávateľom.

3.6. Po akceptácii objednávky je poskytovateľ povinný objednávateľovi vystaviť zálohovú faktúru alebo faktúru. Dňom úhrady (zálohovej) faktúry vzniká medzi poskytovateľom a objednávateľom zmluvný vzťah podľa týchto všeobecných podmienok.

3.7. Vznikom zmluvného vzťahu podľa bodu 3.5. sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi právo na užívanie služby, a to v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a v rozsahu danom týmito všeobecnými podmienkami.

3.8. Poskytovateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi služby špecifikované v objednávke, ich implementáciu, hosting a postimplementačnú podporu služby.

3.9. Implementácia služby zahŕňa sprevádzkovanie služby a jej sprístupnenie objednávateľovi v týchto krokoch:

3.9.1. Sprevádzkovanie služby na serveri poskytovateľa,

3.9.2. Zaslanie odkazu pre registráciu alebo vygenerovanie užívateľského mena a hesla pre prístup objednávateľa do:

3.9.2.1. administrácie služby,

3.9.2.2. aplikácie Helpdesk,

3.9.2.3. administračného prístupu pre správu e-mailových schránok,

3.9.3. Nastavenie serveru poskytovateľa pre prevádzku služby na doméne definovanej objednávateľom,

3.9.4. O dokončení implementácie je objednávateľ informovaný e-mailovou správou. Táto správa obsahuje všetky vyššie uvedené prístupové informácie.

3.10. Hosting služby zahŕňa umiestnenie služby na serveri poskytovateľa a garanciu týchto parametrov služby:

3.10.1. 95 % dostupnosť služby z prostredia internetu,

3.10.2. diskový priestor pre dáta v príslušnej kapacite podľa zvoleného programu,

3.10.3. dátové prietoky do vymedzenej kapacity dát podľa zvoleného programu.

3.11. Postimplementačná podpora zahŕňa nasledujúce plnenie poskytovateľa:

3.11.1. pravidelný rozvoj služby – minimálne 4 aktualizácie ročne zverejňované na stránke https://shoptec.sk,

3.11.2. monitorovanie a ladenie výkonu služby,

3.11.3. využitie komunikačného nástroja Helpdesk v rozsahu max. 5 požiadaviek od objednávateľa za 1 kalendárny mesiac,

3.11.4. odstraňovanie chýb služby nahlásených objednávateľom na Helpdesku v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 hod., podľa stupňa závažnosti, ktorý sa rozlišuje podľa nasledujúcich kategórií:

3.11.4.1. Kritická chyba – chyby, ktorých dôsledok je závažnou prekážkou vo využívaní služby na účely, pre ktorý bola primárne určená, napr. nefungujúce odoslanie objednávky, nefungujúci nákupný košík, zle uvedené ceny produktov a pod.

3.11.4.2. Vážna chyba – chyby, ktorých dôsledok obmedzuje určitú časť služby, ale nie jej celkový primárny účel, napr. nefungujúce napojenie na dodávateľa produktov, nefungujúce prihlásenie/registrácia zákazníkov, nefungujúce pridanie produktu pod.

3.11.4.3. Drobná chyba – chyby, ktoré zásadným spôsobom neznemožňujú prevádzku služby a jej využitie pre jej primárne stanovený účel. Ide o chyby, ktoré obmedzujú nežiaducim spôsobom funkčnosť častí služby, napr. nesprávne zobrazovanie grafických šablón v internetových prehliadačoch, gramatické preklepy, nezarovnané texty, chyby grafického či kozmetického charakteru.

3.11.4.4. Incident – chyba na strane klienta alebo tretej strany, ktorá môže mať charakter kritickej, vážnej alebo drobnej chyby, avšak bola zapríčinená objednávateľom alebo treťou osobou. Za incidenty nenesie poskytovateľ žiadnu zodpovednosť a nie je povinný sa podieľať na odstraňovaní ich následkov.

3.11.5. Poskytovateľ garantuje reakčnú dobu na vyriešenie chýb definovaných v bode 3.11.4. nasledovne:

Reakčná doba

Doba vyriešenia*

Kritické chyby

V deň nahlásenia

Do 24 pracovných hodín

Vážne chyby

Do 3 pracovných dní

Do 7 pracovných dní

Drobné chyby

Do 5 pracovných dní

Do 30 pracovných dní

* V prípadne mimoriadnych okolností je poskytovateľ oprávnený predĺžiť dobu vyriešenia na dobu nevyhnutnú na vyriešenie chyby. O tomto je povinný objednávateľa informovať na Helpdesku.

3.11.6. Poskytovateľ sa zaväzuje na Helpdesku komunikovať a riešiť chyby hlásené objednávateľom, ktoré je objednávateľ povinný hlásiť iba elektronickou formou na Helpdesku, kde poskytovateľ určí kategóriu hlásenej chyby podľa bodu 3.11.4.

4. Voliteľné služby

4.1. Objednávateľ má právo rozšíriť funkcie služby o prídavné moduly, ktorých vlastnosti a ceny sú určené v cenníku, ktorý je umiestnený na internetovej stránke shoptec.sk a tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto všeobecných podmienok.

5. Práva duševného vlastníctva

5.1. Práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k dielu a týkajúce sa softvérových produktov, ako aj príručiek, manuálov a ďalších dokumentov distribuovaných spolu so softvérovými produktmi sú predmetom vlastníckeho práva poskytovateľa a nie sú zmluvným vzťahom medzi poskytovateľom a objednávateľom dotknuté.

5.2. Poskytovateľ udelí objednávateľovi nevýhradnú licenciu na užívanie objednanej služby.

5.3. Poskytnutím práva na užívanie služby podľa bodu 5.2. ostávajú všetky autorské práva poskytovateľa zachované. Objednávateľovi nevznikajú zo zmluvného vzťahu žiadne práva k ochranným známkam poskytovateľa.

5.4. Objednávateľovi sa zakazuje:

5.4.1. udeľovať právo na užívanie služby podľa bodu 5.2. tretím osobám,

5.4.2. udeľovať tretím osobám sublicenciu na užívanie služby,

5.4.3. akýmkoľvek spôsobom predmet zmluvného vzťahu rozmnožovať, prenajímať, predávať či požičiavať,

5.4.4. pristupovať ku zdrojovému kódu služby, sprístupňovať zdrojový kód služby tretím osobám, vykonávať prevod zo zdrojového kódu aplikácie, úpravu služby, spätný rozbor, rekompiláciu,

5.4.5. akokoľvek meniť, zakrývať alebo iným spôsobom zasahovať do obsahu a autorských práv poskytovateľa k softvérovému programu alebo jeho časti.

5.5. Poskytovateľ je oprávnený na viditeľnom mieste využívanom objednávateľom uviesť informáciu o autorskom práve poskytovateľa k službe a objednávateľovi sa zakazuje túto informáciu meniť alebo akýmkoľvek spôsobom zakrývať.

5.6. Objednávateľovi patria len tie práva, ktoré sú v týchto všeobecných podmienkach výslovne uvedené.

5.7. V prípade porušenia ustanovení tohto čl. je poskytovateľ oprávnený od objednávateľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR (slovom tritisíc eur). Nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

6. Práva a povinnosti objednávateľa

6.1. Objednávateľ je oprávnený používať poskytnutú službu v rozsahu a za podmienok uvedených vo všeobecných podmienkach a v cenníku.

6.2. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o všetkých údajoch, ktoré môžu mať za následok zmenu niektorých údajov uvedených v objednávke, najmä zmena názvu domény, zmena fakturačných údajov, zmena kontaktných údajov a pod.

6.3. V prípade podania informácie poskytovateľom objednávateľovi formou e-mailu o prekročení limitu diskového priestoru na serveri poskytovateľa je objednávateľ povinný do 5 dní odo dňa doručenia informácie odstrániť nadlimitné dáta (obrázky, prílohy z internetového obchodu a pod.) alebo objednať navýšenie limitu diskového priestoru formou objednávky cez Helpdesk.

6.4. Objednávateľovi sa zakazuje používať poskytnuté služby hanlivým alebo zavádzajúcim spôsobom alebo spôsobom, ktorý zasahuje do práv a oprávnených záujmov poskytovateľa a tretích osôb.

6.5. Objednávateľ je povinný používať fotografie, ikonografiku, autonahrávky a videonahrávky takým spôsobom, aby nedošlo k zásahu do práv na ochranu osobnosti, najmä k zásahu do práva na ochranu súkromia, podobizne, cti a dôstojnosti. Za porušenie tejto povinnosti a za škodu tým spôsobenú je zodpovedný výlučne objednávateľ.

6.6. Objednávateľ je povinný užívať službu tak, aby maximálny počet položiek tovaru v databáze internetového obchodu neprekročil počet kusov uvedený v príslušnom objednanom programe služby bez ohľadu na to, či sa položky v internetovom obchode zobrazujú alebo je ich zobrazovanie v administrácii skryté. V prípade prekročenia tohto počtu položiek v databáze internetového obchodu sa postupuje podľa cenníka, ak sa objednávateľ a poskytovateľ nedohodnú inak.

6.7. Objednávateľovi sa zakazuje používať produkty alebo služby, ktoré môžu užívateľa mravne alebo psychicky obťažovať, najmä:

6.7.1. využívať produkt na rozosielanie nevyžiadaných e-mailov (spamming), reťazových e-mailov, prípadne ich duplikáciu;

6.7.2. nahrávať na server poskytovateľa nelegálny softvér a audiovizuálne súbory. V opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený tento nelegálny softvér a audiovizuálne súbory aj bez súčinnosti s objednávateľom odstrániť;

6.7.3. odosielať správy alebo ponúkať na sťahovanie (download) súbory obsahujúce vírusy, trójske kone a iné nebezpečné programy;

6.7.4. pokúšať sa preniknúť na účty (stránky, diskové priestory a pod.) iných užívateľov serveru poskytovateľa;

6.7.5. zverejňovať informácie, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrými mravmi, prípadne poškodzujúce dobré meno poskytovateľa.

7. Práva a povinnosti poskytovateľa

7.1. Poskytovateľ je povinný po vzniku zmluvného vzťahu bez zbytočného odkladu začať riadne poskytovať službu, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa akceptácie objednávky. Poskytovateľ nezodpovedá za neposkytnutie služby z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu vyššej moci.

7.2. Poskytovateľ má výhradné právo na aktualizáciu a update v rozhraní služby, o čom objednávateľa informuje formou e-mailu alebo elektronickou správou priamo v administračnom prostredí služby.

7.3. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť prevádzku servera na nevyhnutne potrebný čas, a to najmä z dôvodu opráv a údržby zariadení, ktoré priamo ovplyvňujú služby objednávateľa. Poskytovateľ v danom prípade nezodpovedá za prípadnú škodu, ani za ušlý zisk objednávateľa. Poskytovateľ informuje objednávateľa o prerušení prevádzky servera vopred, ak je to možné, e-mailom, telefonicky alebo priamo v administračnom prostredí služby.

7.4. Poskytovateľ zodpovedá za škodu a ušlý zisk, ktorý spôsobil objednávateľovi porušením svojich povinností do výšky, ktorú mohol predvídať podľa ust. § 379 Obchodného zákonníka, najviac však do výšky mesačného plnenia objednávateľa.

7.5. Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie prevádzky servera, ak:

7.5.1. bolo prerušenie spôsobené poruchou na prenosovej trase, ktorá je majetkom objednávateľa alebo tretej osoby,

7.5.2. bolo prerušenie spôsobené vyššou mocou.

8. Cena a platobné podmienky

8.1. Cena služby je určená cenníkom umiestnenom na doméne shoptec.sk, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných podmienok.

8.2. Cena za službu je účtovaná mesačne, štvrťročne alebo ročne podľa zvoleného programu, prípadne po písomnej dohode medzi poskytovateľom a objednávateľom.

8.3. Faktúru za službu je poskytovateľ povinný vystaviť najneskôr 10 dní pred začiatkom zúčtovacieho obdobia.

8.4. Objednávateľ má nárok na zľavu z ceny:

8.4.1. vo výške 10 % z 3 mesačných plnení pri objednaní služby na minimálne 3 mesiace.

8.4.2. vo výške 15 % z 12 mesačných plnení pri objednaní služby na minimálne 12 mesiacov.

8.5. Cena za nadlimitný diskový priestor, nadlimitný e-mailový priestor a nadlimitný prietok dát je splatná na základe zálohovej faktúry vystavenej poskytovateľom do 5 pracovných dní odo dňa, kedy k prekročeniu došlo. Jednotlivé limity sú uvedené v bode 2.12.

8.6. Cena za voliteľné služby je splatná na základe zálohovej faktúry vystavenej do 5 dní odo dňa doručenia objednávky.

8.7. Cena pri prekročení maximálneho počtu položiek tovaru limitovaných vybraným programom na základe tabuľky nachádzajúcej sa v cenníku (o tejto skutočnosti je objednávateľ informovaný v administračnom rozhraní e-shopu) bude zodpovedať priemernému počtu položiek za jedno fakturačné obdobie (aktuálneho mesiaca) s tým, že cena takto prekročeného množstva položiek bude fakturovaná vždy za predchádzajúce obdobie na začiatku nasledujúceho mesiaca.

8.8. Úhradu faktúry je objednávateľ povinný vykonať vkladom alebo bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet poskytovateľa s uvedením príslušného variabilného symbolu a to na základe zálohovej faktúry alebo faktúry, vystavenej poskytovateľom objednávateľovi a odoslanej na kontaktný e-mail objednávateľa.

8.9. Faktúry sú splatné 15 dní odo dňa vystavenia, pričom platba bude považovaná za uhradenú po pripísaní príslušnej čiastky na bankový účet poskytovateľa.

8.10. Zálohové platby objednávateľa budú poskytovateľom vyúčtované formou daňového dokladu a odoslané na kontaktný e-mail objednávateľa. Objednávateľ súhlasí s doručovaním daňových dokladov e-mailom vo formáte PDF.

8.11. Poskytovateľ má právo na odstúpenie od zmluvného vzťahu v prípade omeškania objednávateľa s úhradou viac ako 20 dní.

8.12. Povinnosť objednávateľa riadne a včas uhradiť záväzok voči poskytovateľovi je splnená dňom pripísania platby na účet poskytovateľa.

9. Dôverné informácie a ochrana osobných údajov

9.1. Poskytovateľ v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa bude pri spracovaní osobných údajov riadiť podľa samostatných podmienok o ochrane osobných údajov zverejnených na https://shoptec.sk/ochrana-osobnych-udajov.html.

9.2. Zmluvné strany považujú za dôverné všetky informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré im boli sprístupnené alebo oznámené a súhlasia s tým, že tieto informácie budú uchovávať v tajnosti, nebudú ich rozširovať bez písomného súhlasu druhej strany a nepoužijú ich v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami. Táto povinnosť zmluvných strán trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

9.3. Záväzok mlčanlivosti sa netýka informácií, ktoré:

9.3.1. sú všeobecne dostupné širokej verejnosti,

9.3.2. sa prijímajúca strana dozvie od tretej osoby, ktorá nemá záväzok mlčanlivosti.

9.3.3. Sprístupnenie je povinné na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, súdneho rozhodnutia alebo na žiadosť ktoréhokoľvek oprávneného orgánu verejnej správy.

9.4. Poskytovateľ je oprávnený za účelom vzniku zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a objednávateľom od objednávateľa získavať a spracúvať údaje objednávateľa, ktorými sú:

9.4.1. obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby,

9.4.2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,

9.4.3. meno, priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti a štátna príslušnosť fyzickej osoby.

9.5. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje objednávateľa, ktoré zodpovedajú účelu ich spracovania, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a v týchto všeobecných podmienkach.

9.6. Pri splnení úloh podľa bodu 9.5. má poskytovateľ povinnosť:

9.6.1. Spracúvať osobné údaje len na určené účely.

9.6.2. Spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom zodpovedajú určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie.

9.6.3. Udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli spracúvaného spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené.

9.6.4. Spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013/ Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

9.6.5. Spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so zákonom ani inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza.

9.7. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi každý prípad podozrenia úniku, straty, zničenia, zneužitia alebo iného nenáležitého nakladania s osobnými údajmi.

9.8. Objednávateľ súhlasí s použitím jeho osobných údajov za účelom elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany poskytovateľa. Tento súhlas je objednávateľ oprávnený kedykoľvek odvolať, a to písomných oznámením.

10. Porušenie všeobecných podmienok

10.1. Porušením všeobecných podmienok sa rozumie:

10.1.1. omeškanie objednávateľa s platbou zálohovej faktúry alebo faktúry viac ako 20 dní po lehote splatnosti,

10.1.2. porušenie povinností objednávateľa uvedených v čl. 5 všeobecných podmienok,

10.1.3. porušenie povinností objednávateľa uvedených v čl. 6 všeobecných podmienok,

10.1.4. porušenie povinností poskytovateľa uvedených v čl. 7 všeobecných podmienok.

10.2. Poskytovateľ má právo dočasne prerušiť poskytovanie služieb, ak objednávateľ:

10.2.1. akýmkoľvek spôsobom zneužíva poskytovanie služby, a to až do doby, kým nedôjde k náprave,

10.2.2. nezaplatí cenu za službu a bol na možnosť dočasného prerušenia poskytovateľom upozornený a v lehote minimálne 5 dní nevykonal nápravu. Dočasné prerušenie trvá do doby, kým nedôjde k úhrade za službu,

10.2.3. podstatným spôsobom poruší povinnosti podľa čl. 5 a čl. 6 týchto všeobecných podmienok, a to do doby, kým nedôjde k náprave.

10.3. Dočasné prerušenie poskytovania služby nezbavuje objednávateľa povinností, ktoré vyplývajú z týchto všeobecných podmienok.

10.4. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od poskytovateľa v dôsledku dočasného prerušenia poskytovania služieb podľa bodu 10.2. akúkoľvek náhradu, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodnú inak.

10.5. Objednávateľ má právo na opätovné poskytovanie služby až po úhrade nákladov s tým spojených podľa cenníka.

11. Ukončenie zmluvného vzťahu

11.1. Zmluvný vzťah je možné ukončiť:

11.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,

11.1.2. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu,

11.1.3. odstúpením z dôvodov uvedených v bode 10.1.

11.2. Výpoveď musí byť písomná a musí byť odôvodnená, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

11.3. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená odstúpiť, ak druhá zmluvná strana:

11.3.1. vstúpi do likvidácie,

11.3.2. bol na jej majetok vyhlásený konkurz alebo začatá reštrukturalizácia,

11.3.3. bol proti nej zamietnutý návrh na začatie konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku,

11.3.4. je na jej majetok vedená exekúcia.

11.4. Objednávateľ je oprávnený podať výpoveď elektronicky prostredníctvom aplikácie Helpdesk.

11.5. Výpoveď začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení a výpovedná lehota je 1 mesiac.

11.6. Po ukončení zmluvného vzťahu sú zmluvné strany povinné si navzájom vyrovnať všetky záväzky, práva a povinnosti.

12. Spoločné a záverečné ustanovenia

12.1. Všetky vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito všeobecnými podmienkami.

12.2. Objednávateľ súhlasí s tým, že tieto všeobecné podmienky, ako aj ich aktualizácie, sú zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa https://shoptec.sk a považujú sa za doručené dňom ich zverejnenia.

12.3. Zmluvná strana je povinná informovať druhú zmluvnú stranu o tých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Takéto oznámenia si zmluvné strany zasielajú formou oznámenia cez Helpdesk, e-mailom, doporučeným listom, prípadne môžu byť doručené osobne.

12.4. Bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa nie je objednávateľ oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu na tretie osoby.

12.5. Poskytovateľ má právo svoje práva a záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu postúpiť, ak je objednávateľ v omeškaní s plnením svojich povinností podľa týchto všeobecných podmienok, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

12.6. Objednávateľ súhlasí so zasielaním e-mailových správ a komunikácie, ktorou sú napr. reklama a iné informácie, formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním takýchto správ odvolať spôsobom uvedeným v každej doručenej správe.

12.7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenník na určitú, vopred stanovenú dobu, ak nastanú skutočnosti, ktoré nemožno predpokladať.

12.8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenník s podmienkou, že informuje objednávateľa o tejto skutočnosti min. 1 mesiace vopred.

12.9. Všetky spory medzi poskytovateľom a objednávateľom sa budú riešiť podľa možností dohodou. V prípade, ak k dohode nedôjde, spor sa rieši podľa všeobecne záväzných predpisov.

12.10. Tieto všeobecné podmienky sú platné a účinné dňom 15. 9. 2018.


Stiahnuť v PDF [SK] Stiahnuť v PDF [EN]

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730