Import/Export


Import a export produktov v CSV formáte (Excel) môžete vykonať v sekcii Katalóg » Import/Export. Podľa toho, či sa chystáte robiť import alebo export kliknite na obdobne pomenovanú záložku.

Import produktov

 1. Pred zahájením importu je potrebné vytvoriť nového dodávateľa (stačí prejsť po bod č. 1 v sekcii Pridanie a nastavenie dodávateľa), pokiaľ ste tak ešte nevykonali.
 2. Každý produkt, ktorý chcete importom nahrať musí mať vyplnený stĺpec Kód dodávateľa. Ide o unikátny identifikátor produktu. Slúži nielen na vytváranie produktov, ale neskôr aj na ich úpravu.
 3. v sekcii Katalóg » Import/Export kliknite na záložku Import v ľavom hornom rohu a následne v pravom hornom rohu na tlačidlo .
 4. Zobrazí sa formulár s nasledujúcimi poliami:

  Súbor Súbor vo formáte CSV, ktorý je nutné nahrať podľa predpísanej štruktúry súboru. Max. veľkosť súboru je 30 MB a môže obsahovať najviac do 30 000 produktov (podľa balíku e-shopu). Odporúčame vykonávať viac separátnych importov v prípade potreby nahratia väčšieho množstva produktov.
  Dodávateľ Import vrátane vytvárania alebo aktualizácie dát prebehne len nad produktami, ktoré majú prideleného zvoleného dodávateľa. Import sa riadi konfiguráciou synchronizácie dodávateľa s výnimkou automatického vypínania produktov a fotiek - tieto nastavenia sú vypnuté.
  Šablóna Šablóny sú párovacie tabuľky, ktoré vedia spárovať kategórie, značky, dostupnosti, parametre, prípadne iné údaje z CSV súboru do e-shopu. Napr. ak v súbore napíšete do riadku názov kategórie XY, e-shop takéto produkty ihneď môže zaradiť napr. do kategórie Mobilné telefóny. Viac o párovaní odporúčame prečítať v samostatnej podsekcií Párovanie údajov.
  Typ importu Rozlišujeme tri typy importov Full (kompletný), Basic (obmedzený) a Text (obmedzený). Import typu Full spracováva všetky údaje z importovaného súboru, kdežto typ Basic vykonáva iba aktualizáciu už nahratých produktov v rozmedzí skladových zásob, cien a dostupností. Posledný typ Text slúži len na aktualizáciu údajov k existujúcim produktom v max. rozsahu: slug, name, annotation a description.
  Vypínať neaktívne fotky Pokiaľ je nastavenie zapnuté, všetky fotky, ktoré nie sú v súbore pre import a majú zapnutú synchronizáciu budú vymazané.
  Vykonať len validáciu súboru Validácia nevykoná import súboru, ale len skontroluje, či má správnu formu a upozorní na prípadné chyby. Toto sa hodí v prípade, že nechcete importom nič pokaziť a chcete si najprv overiť, či sú údaje v súbore nahraté správne.
  Preskočiť chybné riadky Ak súbor obsahuje chyby, import sa vo východzom stave nevykoná vôbec. Zaškrtnutím tohoto políčka však viete chovanie zvrátiť tak, že sa import vykoná len pre správne vyplnené riadky a úplne sa odignorujú tie chybné.
 5. Vyplňte formulár z predch. kroku, nahrajte CSV súbor a počkajte na výsledok. Obvykle sa spracovanie vykoná do niekoľkých minút a v prípade chyby sa vypíše záznam s konkrétnymi chybami.
 6. Hotovo.

Upozornenie č. 1: pri prvom importe sa produkty nevytvoria, lebo je nutné najprv napárovať kategórie dodávateľa. Produkty bez kategórie nie je možné vytvoriť. Párovanie sa robí v sekcii Obchod » Dodávatelia po kliknutí na tlačidlo .

S podobným problémom sa môžete stretnúť napr. aj pri dostupnosti produktov (všetky produkty budete mať nedostupné). Napárovať ich môžete v rovnakej sekcií ako pri kategóriách, len kliknete na tlačidlo .

Viac o párovaní údajov odporúčame prečítať v samostatnej podsekcií Párovanie údajov.

Upozornenie č. 2: stĺpce slug, name, annotation, description, attributeN[NAME], brand, a layout sa aktualizujú iba pre také produkty, ktorých kód dodávateľa (tj. stĺpec itemid) je už pred importom v e-shope označený ako hlavný variant.

Export produktov

 1. v sekcii Katalóg » Import/Export kliknite na záložku Export v ľavom hornom rohu a následne v pravom hornom rohu na tlačidlo .
 2. Zobrazí sa formulár s nasledujúcimi poliami:

  Dodávateľ Voľbou dodávateľa vymedzíte množinu produktov, ktoré sa majú vyexportovať do CSV súboru, ktorý bude obsahovať úplne všetky dáta, resp. celú štruktúru. Nie je však nutné pri spätnom importe dát využívať úplne všetky údaje - čím menej ich vyplníte, tým rýchlejše import prebehne.
  Šablóna Šablóny sú párovacie tabuľky, ktoré vedia spárovať kategórie, značky, dostupnosti, parametre, prípadne iné údaje z CSV súboru do e-shopu. Napr. ak v súbore napíšete do riadku názov kategórie XY, e-shop takéto produkty ihneď môže zaradiť napr. do kategórie Mobilné telefóny. Viac o párovaní odporúčame prečítať v samostatnej podsekcií Párovanie údajov.
 3. Vyplňte formulár z predch. kroku a počkajte na vygenerovanie CSV súboru (obvykle trvá cca 10-30 minút).
 4. Hotovo.

Štruktúra produktového súboru

Súbor musí byť vo formáte CSV. Východzí znak pre oddeľovanie stĺpcov je bodkočiarka (;) a východzie kódovanie znakov je UTF-8. V prípade, že súbor bude používať iné nastavenia, autodetekcia sa pokúsi ich zistiť. Je nutné striktne dodržať nasledujúcu štruktúru súboru s prihliadnutím nato, aby súbor neobsahoval formátovanie (veľkosť písma, farby, obrázky a pod.), nesmie obsahovať ani prázdne riadky:

Názov stĺpca Popis
itemid*
text (max. 100 znakov)

Kód dodávateľa, resp. unikátny identifikátor produktu/variantu (nesmie sa zhodovať s iným produktom)


Príklad: ABCD_1234

itemgroupid
text (max. 100 znakov)

Ľubovoľný unikátny identifikátor pre zoskupenie variantov do produktu


Príklad: ABCD

slug
text (max. 200 znakov)

URL adresa produktu


Príklad: zadaním hodnoty nazov-produktu dosiahnete linku na produkt v tvare https://example.org/nazov-produktu. Nevkladajte sem prosím absolútnu adresu vrátane domény.

name*
text (max. 200 znakov)

Názov produktu


Príklad: iPhone XS Max 512GB

brand
text (max. 200 znakov)

Značka


Príklad: Apple

category*
text (max. 1000 znakov)

Kategória produktu. Tento stĺpec možno uviesť aj viackrát


Príklad: Mobilné telefóny | Dotykové

annotation
text / číslo

Krátky popis produktu / anotácia - je možné obsah zadať ako text alebo vyplniť ID textu z databanky. HTML kód nie je podporovaný.


Príklad: Dotykový telefón s 12MP fotoaparátom

description
text / číslo

Dlhý popis produktu - je možné obsah zadať ako text alebo vyplniť ID textu z databanky. HTML kód je podporovaný.


Príklad: akýkoľvek dlhý názov produktu vrátane <b>HTML</b> značiek

img
text / číslo

Odkaz na fotku k produktu alebo ID fotky z galérie. Pre viac fotiek je možné použiť viacero stĺpcov s rovnakým názvom (fotky budú zoradené podľa priority zľava doprava od primárnej po sekundárne).


Príklad: https://example.org/cesta/k-fotke/priklad.jpg

price_base[ID]*
des. číslo

Predajná cez bez DPH - hodnota ID je identifikátor cenovej hladiny (pokiaľ nie je hodnota uvedená, berie sa ID s hodnotou 1)


Príklad: 790,00

price_discount[ID]
des. číslo

Akciová cena bez DPH - hodnota ID je identifikátor cenovej hladiny (pokiaľ nie je hodnota uvedená, berie sa ID s hodnotou 1)


Príklad: 449,90

price_purchase[ID]
des. číslo

Nákupná cena bez DPH - hodnota ID je identifikátor cenovej hladiny (pokiaľ nie je hodnota uvedená, berie sa ID s hodnotou 1)


Príklad: 200,00

price_vat[ID]
celé číslo

DPH v % (bez znaku percenta) - hodnota ID je identifikátor cenovej hladiny (pokiaľ nie je hodnota uvedená, berie sa ID s hodnotou 1) a v prípade nevyplnenia sa automaticky vloží hodnota 20


Príklad: 20 alebo 20%

ean
text (max. 100 znakov)

EAN kód


Príklad: 0190198785411

sku
text (max. 100 znakov)

SKU kód


Príklad: APPIPHONESLV512

availability
text (max. 40 znakov)

Dostupnosť


Príklad: Skladom do 48 hodín

weight
celé číslo

Hmotnosť v gramoch (g)


Príklad: 1200 pre hmotnosť 1,2kg

item_priority
celé číslo

Priorita/poradie variantu (čím nižšie číslo, tým skôr sa zobrazí)


Príklad: 1

itemgroup_priority
celé číslo

Priorita/poradie produktu (čím vyššie číslo, tým skôr sa zobrazí)


Príklad: 2

main
celé číslo (1/0)

Označenie hlavného variantu (preferuje sa jeho zobrazenie pred ostatnými variantami v zozname produktov)


Príklad: 1

layout
celé číslo

Identifikátor rozloženia produktov - vkladá sa sem ID hodnota rozloženia, prípadne prázdna hodnota pre použitie východzieho rozhrania


Príklad: 1

stock[ID]
celé číslo

Hodnota ID označuje unikátny identifikátor skladu


Príklad: 25 pre naskladnenie 25ks

attributeN[NAME]
text (max. 40 znakov)

Hodnota NAME v hranatých zátvorkách označuje názov prvého parametru pre varianty. Hodnota N môže byť iba 1, 2 alebo 3 (ideálne v poradí zľava doprava).


Príklad: attribute1[Farba] bude názov stĺpca a hodnota v riadku bude Silver, prípadne attribute2[Veľkosť] bude názov ďalšieho stĺpca a hodnota v riadku bude 512 GB

Pokiaľ sa má v produkte napr. 1. parameter volať inak pre 2 rôzne produkty, je možné uviesť stĺpec attributeN viackrát, avšak v riadku môže mať vyplnenú hodnotu len jeden.

parameter[ID/NAME]
text (max. 40 znakov)

Hodnota ID označuje unikátny identifikátor parametru a hodnota NAME jeho názov.


Príklad: parameter[Typ displeja] bude názov stĺpca a hodnota v riadku bude OLED

label[NAME]
celé číslo (1 / 0)

Hodnota NAME označuje názov štítku (pozor na presnú veľkosť písmen). Ak štítok neexistuje, automaticky sa vytvorí.


Príklad: label[Novinka] bude názov stĺpca a hodnota v riadku bude 1, pokiaľ má byť štítok zapnutý

related
text

Súvisiace produkty - obsahuje čiarkou oddelené hodnoty zo stĺpca itemid


Príklad: ABCD1234,WXYZ9876

gifts_allowed
text

Darčeky - čiarkou odelené ID hodnoty darčekov, ktoré sú dovolené pre produkt


Príklad: 11,12,15

gifts_disallowed
text

Darčeky - čiarkou odelené ID hodnoty darčekov, ktoré sú zakázané pre produkt


Príklad: 11,12,15

accessories
text

Príslušenstvo - čiarkou odelené ID hodnoty príslušenstva, ku ktorému chceme produkt viazať


Príklad: 11,12,15

order_outofstock
celé číslo (1 / 0)

Povolenie alebo zakázanie objednávania produktov mimo skladových zásob.


Príklad: order_outofstock bude názov stĺpca a hodnota v riadku bude 0, pokiaľ má byť možné objednávať ľubovoľný počet produktov bez ohľadu na počet skladových zásob na sklade.

enabled
celé číslo (1 / 0)

Vypnutie alebo zapnutie produkt variantu.


Príklad: enabled bude názov stĺpca a hodnota v riadku bude 0, pokiaľ má byť variant produktu vypnutý

* povinné stĺpce


Pomohlo? Áno Nie

Začnite nezáväzne zadarmo na 14 dní.

Otázky? Volajte +421 948 203 730